Sunday, April 2, 2017

Sawoku Tambalutku (My wife, my friend)Hozou: Sawoku Tambalutku (Dusun song)
Huhumozou: 

Posik tadau sumilau no
Tumitiu maya liligawon
Monitiu dino turosnu 
Turosnu ii kolumisanku

Ika, ika sawoku
Kasasari id toningku
Kasasari oupus doho
Yoku nga oupus oku dika

Nga ka di kosodop ii nipiku
mongindorosi ko nopo doho
Nga ka di kosodop ii nipiku
Mongindorosi popoihad doho

Kouhangan ku nopo
Duo kito mikoruhang
Gisom ii kolohing kito
Sawoku ika tambalutku


Kosorou Ko Poh Nangku Doho (Do you still remember me?)Hozou: Kosorou Ko poh Nangku Doho (Dusun song)
Huhumozou: Jestie Alexius

Id tanga tuong
Okito ku tulan rombituon
Kopurimananku osongulunan oku
Do inggino
Koh koupusan

Intanganku posorili
Anawau binabang tulan
Kinotu ku iso tusak bunga
Ii minungkalad tanga tuong

Lumangad oku dika
Langadon oku
Miampai dika
Osorouku sinuau nu
Oh koupusan
Koginawaan ku dika
Bataos ku dika
Oi koupusan kosorou ko
Poh nangku doho
Lumangad oku dika

Tanga tuong
Okito ku tulan rombituon
Kopurimananku osongulunan oku
Do inggino
Koh koupusan..
Hu.. Hu.. Hu..

Tadau Kaamatan (Harvest Festival)Hozou: Tadau Kaamatan (Dusun song)
Huhumozou: Clarice John Matha

Kanou ramayo tokou
Tadau Tagayo tokou
tadau do kokotuan
Koubasanan diti
Insan sontoun 
Ie Kaamatan Ie koubasanan

Munsikou kapangahan
Tulun mororobuat tulun mananom parai
Koinsanai tompinai
Rikot do rumamai
Misosolowot
migiangkawot yahai

Tadau tagayo tokou, Tadau Kaamatan
Tadau kokotuan
Tomis om hinava do potikodon
Unduk ngadau otimung sontob suang pogun
Monimung linundus om nogi moginum
mangaramai mangarayo tokou bambarayon

Silik-silik Do Mato Nu (Your winking eyes)Hozou: Silik-silik Do Mato Nu (Dusun song)
Huhumozou: Ampal and Clarice J Martha

Kusai:
Isai boh gia ngaran nu
Sumandak do talawa
Katarik ginawoku
Silik-silikan mato nu
Miagal Britney Spears

Tondu:
Ih clarice gia ngaranku
Mantad oku Sandakan
Isai noh muhang dika
Pindik tagap style tempurung
Tirakan do tulun

kusai:
Atukoi sumandak
Kada ponginsayu doho
Biarpun pindik tagap
Biar rambut style tempurung
Handsome juga aku

Tondu:
Siou noh oi ampal
Haro pala sisik tapuk nu
Bintang telemovie top
Anak orang jangan diusik
Nanti kana sogit

Ama om apa (Mum and Dad)Hozou: Ama om apa
Huhumozou: Clarice J Martha

Osorouku ku di ama
Di maso poingkibit nu
Pihid-pihidon nu romou matoku
Kuma'a dika apa
Au milo do olingan
Kasansaraan winaya'an nu

Lasu lo tadau
Au nu opurimanan
Rumikoy ralan dumoon
Koingoritan nu poing ompus
Momonsoi ralan sunsuyon
Posonong do koposion

Soira songulun koturu romouku
Kosorou oku dikoyu
Oi ama om apa igitai janjiku
Ikoyu noh upusonku
Gisom orikot timpuku poimpasi

Ralan dii otopot (True way)
Hozou: Ralan dii otopot (True way)
Huhumozou: Winnie kuntip

Id koposionku diti
Au nopo osonong ogumu koimbayatan
Soira oku do mamanau au oku kokito
Ralan dii pointopot

Pogulio no daa ih koposionku
Miagal dii pogulu

Ika no ih kaanu
Potunud ralanku 
Au ku daa kaansau
Ika no ih kaanu
Potunud ralanku, ralan koulianku


Sumandak Beluran (Beluran lady)Hozou: Sumandak Beluran (Beluran lady)
Huhumozou: 

Ontok tadau minggu di nakatalib
Minongoi oku tomu Beluran
Nokosamung oku iso raraa
Nakatarik iti ginavoku

Mintutun oku daa di raraa
Raraa mantad Beluran
Muot duot iti ginavoku
Kivaro noh nangku oh sanganu

Raraa Beluran songian ma
Kopisamung kito vagu
Raraa Beluran
Ika ih nakaasou ginavoku

Baino hiti oku sodu
Koondom oku daa di raraa
Tikid tadau opi-ipionku
Raraa mantad Beluran